گردشگری

۱۴۰۲/۰۹/۲۶

بغداد کاندیدای پایتخت گردشگری کشورهای عربی در سال ۲۰۲۵ شد

وزیر فرهنگ عراق، گفت: بغداد کاندیدای پایتخت گردشگری کشورهای عربی در سال ۲۰۲۵ شده است.