نخست وزیر کردستان

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

نخست وزیر کردستان عراق درخواست وزیر خارجه ایران را برای دیدار رد کرد

نخست وزیر کردستان عراق درخواست وزیر خارجه ایران را برای دیدار رد کرد.