۱۴۰۳/۰۲/۱۱

نمایشگاه بین المللی ساختمان نجف عراق ۲۰۲۴

نمایشگاه بین المللی ساختمان نجف عراق ۲۰۲۴، در تاریخ ۱۰ – ۱۳ June معادل تاریخی ۲۱ الی ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲ در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی شهر نجف برگزار می گردد.
۱۴۰۲/۱۰/۲۹

اولین شعبه دانشگاه تهران در عراق در شهر نجف اشرف دایر می‌شود

قرارداد همکاری بین دانشگاه تهران وهلدینگ بین‌المللی درعراق به منظور ایجادوگسترش شعبه‌های دانشگاه تهران در این کشور منعقد شد.