دانشگاه تهران

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

اولین شعبه دانشگاه تهران در عراق در شهر نجف اشرف دایر می‌شود

قرارداد همکاری بین دانشگاه تهران وهلدینگ بین‌المللی درعراق به منظور ایجادوگسترش شعبه‌های دانشگاه تهران در این کشور منعقد شد.