تکنولوژی

۱۴۰۲/۱۱/۱۷

جهت دهی به مناسبات علمی بین المللی در دانشگاه خوارزمی

رییس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر توسعه بین المللی سازی و توجه به نیازهای جامعه بین المللی ابراز امیدواری کرد همکاری با دانشگاه تکنولوژی بغداد به تحقق این اهداف شتاب بیشتری دهد.