۱۴۰۳/۰۲/۱۰

ظرفیت های استان تهران برای تعامل اقتصادی با «واسط»عراق مهیا است

تهران- استاندار تهران همکاری استان‌های تهران و «واسط» را یک جریان تاریخ ساز دانست و گفت: ظرفیت‌های پایتخت برای تعامل اقتصادی با «واسط» عراق مهیا است.