نمایشگاه ها و رویدادها

معرفی خدمت

شرکت مدیریت صادرات هوشمندکاران دانش (هوکاد) با برگزاری رویدادها و نمایشگاه های تخصصی به عنوان یکی از مجریان مطرح و خوشنام عرصه برگزاری نمایشگاه شناخته می شود. همکاری شرکت مدیریت صادرات هوکاد با وزارت صنعت معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان مدیریت صنعتی، سازمان صنایع کوچک و متوسط ایران، سازمان های بازرگانی استان ها، وزارت راه و شهرسازی، انجمن های و سندیکاها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و… در برگزاری نمایشگاه های تخصصی موجب گردیده تا بتوان مخاطبین تخصصی هر گروه را شناسایی و دعوت نماییم.تعامل این شرکت با شرکت های فعال در حوزه صنعت و تولید موجب ارتباط نزدیک و موثر در برگزاری نمایشگاه ها شده است که با توجه به درک نیاز مشارکت کنندگان در نمایشگاه ها این شرکت اقدام به همکاری با تمامی مراکز ارائه دهنده خدمت گردیده است.

نمایشگاه ها و رویدادهای آینده

نمایشگاه ها و رویدادهای گذشته

هیچ رویدادی یافت نشد!