پذیرش هیئت های تجاری

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

هیئت تجاری اتیوپی

    دانلود فایل گزارش پذیرش اتیوپی
۱۴۰۲/۰۶/۰۱

هیئت تجاری کنیا

    دانلود فایل گزارش پذیرش اتیوپی