توانمند سازی و ارزیابی آمادگی صادراتی

معرفی خدمت

مجموعه ای از برنامه های فرآیندی و نظام‌مند به منظور ارزیابی آمادگی صادراتی شرکت‌ها، طبقه‌بندی و شناخت نقاط ضعف و قوت شرکت‌های منتخب به منظور ایجاد و توسعه صادرات پایدار شرکت های دارای پتانسیل صادراتی مبتنی بر روش هدایتگری و مشاوره

طرح توانمندسازی و توسعه صادرات مبتنی برمشاوره و هدایتگری مستمر

EXPORT EMPOWERMENT & EXPANDATION - PROJECT (3E)
MENTORSHIP- BASED

خلاصه مدیریتی طرح 3E

در طرح حاضر مجموعه ای از برنامه های فرآیندی و نظام مند به منظور ارزیابی آمادگی صادراتی شرکت ها، طبقه بندی و شناخت نقاط ضعف و قوت شرکت های منتخب به منظور ایجاد و توسعه صادرات پایدار شرکت های دارای پتانسیل صادراتی مبتنی بر روش هدایتگری و مشاوره Mentorship می باشد.

اینفوگرافی فرآیند کامل طرح
(برای دیدن جزئیات شکل صفحه را زوم کنید)
ارزیابی آمادگیبرنامه ریزیاجراصادراتمرحله چهارممرحله سوممرحله دوممرحله اول
در این مرحله هدف نهایی طرح رسیدن به صادرات یا توسعه صادرات حداقل
دو یا سه شرکت در حداقل یک یا دو بازار صادراتی،می باشد
گزارش ERA برای 50 تا 100 شرکت
برنامه صادراتی برای ده شرکت
ایجاد زیرساخت ها و محتوای بازرگانی در سطح بین المللی، دوره آموزشی
مشاوره، مطالعات بازار، مذاکرات تجاری و جلسات B2B، جذب و کارآموزی
نیروی انسانی بومی در کشور هدف مدیریت صادرات
در این فاز بر اساس برنامه کسب و کار صادراتی برای هر شرکت منتخب برنامه
منتورشیپ، بر اساس زمانبندی یکساله اجرا می شود.
در این طرح تعداد ۵۰ تا ۱۰۰ شرکت در یک صنعت که شرایط اولیه از نقطه نظر
صادراتی را دارند و آمادگی و تمایل برای صادرات دارند انتخاب و بعد از ارزیابی
جامع آمادگی صادراتی (ERA ) تعداد حداکثر ۱۰ شرکت دارای بالاترین سطح از
آمادگی صادراتی جهت اجرای برنامه های منتورشیپ توانمند سازی و توسعه
صادرات انتخاب می شوند.
تدوین برنامه کسب و کار صادراتی (Export Business Plan) شرکتهای منتخب
(حداکثر ۱۰ شرکت) خروجی این مرحله:

مرحله اول - ارزیابی آمادگی صادراتی (ERA)

در این طرح تعداد ۵۰ تا ۱۰۰ شرکت در یک صنعت که شرایط اولیه از نقطه نظر صادراتی را دارند و آمادگی و تمایل برای صادرات دارند انتخاب و بعد از ارزیابی جامع آمادگی صادراتی (ERA ) تعداد حداکثر ۱۰ شرکت دارای بالاترین سطح از آمادگی صادراتی جهت اجرای برنامه های منتورشیپ توانمندسازی و توسعه صادرات انتخاب می شوند.

مراحل ارزیابی

فرایند ارزیابی دارای دو فاز اصلی شامل خود اظهاری و ارزیابی از سوی متخصصان است. در فاز اول، پس از اظهار آمادگی شرکت مورد نظر برای بهره مندی از خدمت ERA و دریافت اطلاعات اولیه، شـــرکت یک فرم خوداظهاری را تکمیل می کند.

در فاز دوم، بعد از بررسی نتایج اولیه، هماهنگی های لازم برای اجرای فاز دوم یعنی ارزیابی از سوی متخصصان، با آن شرکت به عمل می آید و تیمی چند نفره از متخصصان ارزیابی سازمانی و ساختاری شرکت، ارزیابی توانمندهای بازرگانی بین المللی شرکت، ارزیابی فنی محصول و ارزیابی طراحی صنعتی به منظور بازدید و مصاحبه های حضوری به محل آن شرکت اعزام میشوند.

در نهایت شرکتها در ۵ سطح صادراتی به صورت ذیل دسته بندی می گردند:

 • عدم احراز شرایط صادراتی
 • دارای پتانسیل صادراتی
 • توانمند صادراتی
 • برتر صادراتی
 • پیشرو صادراتی

در بخش نهایی با ارائه گزارش تحلیلی و ارایه پیشنهادات کلی در خصوص بهبود و ارتقاء آمادگی صادراتی شرکت مورد ارزیابی، گزارش خاتمه می یابد.

مرحله دوم - برنامه ریزی (Planning)

تدوین برنامه کسب و کار صادراتی (Export Business Plan شرکتهای منتخب (حداکثر ۱۰ شرکت)

سرفصل های اجرایی برنامه کسب و کار صادراتی به خوبی می تواند شرکت ها را از شناخت بازار و کشورهای هدف برای صادرات محصولات تولیدی و همچنین راهکارها و استراتژی های ورود به بازار مطلع و توانمند کند. در کنار این موارد، برنامه ای عملیاتی جهت اجرای گام به گام تمامی استراتژی های تدوین شده و همچنین رسیدن به یک بازار مطمئن صادراتی در بلندمدت برای شرکت ترسیم شود.

در برنامه صادراتی بخشهای ذیل مشخص می شوند:

 • تحلیل کلی بازارهای صادراتی هر شرکت
 • انتخاب بازار هدف بر اساس روش سیستمی و نظامند
 • تعیین روشها و راهکارهای ورود به بازار هدف
 • تدوین اقدامات اجرایی عملیاتی برای ورود به بازار هدف
 • برنامه زمانبندی و بودجه لازم برای اجرای برنامه صادراتی

مرحله سوم -اجرا (Implementing)

در این فاز بر اساس برنامه کسب و کار صادراتی برای هر شرکت منتخب، مبتنی بر منتورشیپ، بر اساس زمانبندی
یکساله، اجرا می شود.
اهم اقدامات عبارتند از:
- ایجاد زیر ساختها و محتوای بازرگانی در سطح بین المللی
در این بخش طراحی یا توسعه پایگاه اطلاعاتی چند زبانه، کاتالوگ های استاندارد بین المللی، ایجاد بسترهای بازاریابی و فروش آنلاین و ... برای هر شرکت، از اقدامات زیر ساختی می باشد.

دوره آموزشی

سر فصل های آموزشی
الف) آموزش جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل شامل
 • كلیات تجارت بین الملل
 • مکاتبات و قراردادهای بازرگانی
 • سیستم طبقه بندی کالا-HS
 • نحوه ثبت سفارش الکترونیکی کالا
 • روش های پرداخت خارجی و اعتبارات اسنادی
 • نحوه گشایش اعتبار (LC)
 • تامین مالی بین المللی
 • اینکوترمز ۲۰۲۰
 • آشنایی با اصول حمل و نقل بین المللی
 • انواع بیمه و بیمه نامه باربری و کلوزهای بیمه + بازرسی + استاندارد
 • آشنایی با اسناد بازرگانی خارجی و الزامات آن
 • امور گمرکی و مراحل واردات و صادرات
ب) آموزش مهارتهای بازاریابی بین الملل شامل
 • اصول تحقیقات بازاریابی
 • مبانی برندینگ مبانی بازاریابی الکترونیک اصول تبلیغات
 • اصول حضور در نمایشگاهها
 • اصول مذاکرات بین المللی
ج) آموزش مهارتهای مدیریتی صادرات شامل
 • تدوین طرح کسب و کار صادراتی (برنامه صادراتی) EXPORT BUSSINESS PLAN
مشاوره و نظارت

کلیه موارد مشاوره در زمینه مشاوره حقوقی بازرگانی، حمل و نقل گمرکی، بسته بندی و طراحی صنعتی مشاوره برای اخذ مجوزها ، استانداردها و گواهینامه های بین الملی کیفی برای محصول برای ورود به بازار هدف که بر اساس مطالعات بازاریابی مشخص می گردد و .....

مطالعات بازار

مطالعه بازار دقیق و میدان بازار هدف که کاملا جزییات اطلاعات مورد نیاز محصولات شرکت جهت بازاریابی و فروش در بازار هدف را مشخص میکند.

مذاکرات تجاری و جلسات B2B

برگزاری مذاکرات تجاری و جلسات BB با تجار شرکت ها و سازمان های مرتبط در بازار هدف.

جذب و کاراموزی نیروی انسانی بومی در کشور هدف

شناسایی و توجیه و کارآموزی و مدیریت نیروی انسانی در بازار هدف.

مدیریت صادرات

کلیه اقدامات مرتبط با قراردادها حمل و نقل و تبادل مالی و مسائل گمرکی و ... با نظارت و مدیریت منتور انجام میشود.

مدت اجرای طرح یک سال

مرحله اول
ارزیابی آمادگی صادراتی (ERA)

سه ماه

مرحله دوم
برنامه ریزی (Planning)

دو ماه

مرحله سوم
اجرا (Implementing)

هفت ماه