تشکیل کارگروه ویژه ایران و عراق برای توسعه همکاری در حوزه انرژی