پیگیری برای عرضه صنایع دستی کرمانشاه در اقلیم و بخش مرکزی عراق