پذیرش هیئت های تجاری

معرفی خدمت

ارتباطات بین‌المللی یکی از الزمات اولیه در فرآیند بین‌المللی شدن شرکت‌ها و صادرات محصولات و خدمات می‌باشد. حضور در هیات‌های تجاری بین‌المللی همواره از طرف دولت‌ها مورد حمایت قرار گرفته و بر همین مبنا شرکت مدیریت صادرات هوشمند کاران دانش (هوکاد) نیز بعنوان بازوی اجرایی سازمان های دولتی در توسعه صادرات محصولات ساخت ایران، از اعزام هیات تجاری شرکت های ایرانی، در راستای توسعه صادرات حمایت می‌کند. پذیرش و اعزام این هیات‌ها و یا افراد می‌تواند با هدف‌های مختلفی نظیر توسعه بازار، رصد رقبا و فناوری‌های مشابه، سرمایه‌گذاری مشترک، آموزش و کسب تجربه در حوزه‌های مختلف باشد. لذا و بر اساس اختیارات سازمان ها و در راستای حمایت از صادرات کالاها و خدمات، نفوذ و حضور صادراتی در بازارها، افزایش سهم بازار موجود، اعزام هیأت های صادراتی، بازاریابی و سرما‌یه‌ گذاری از برنامه ها گذشته و آتی هوکاد می باشد.