نمایشگاه بین المللی جنرال سلیمانیه – عراق dbx مهر ماه ۱۴۰۲