نشست فعلان صنعت ساختمان، فنی و مهندسی و بیمارستان سازی ایران با موضوع توسعه مشارکت در پروژه های عمرانی و زیرساختی عراق