معرفی استان بغداد و پتانسیل های آن برای صادرات خدمات و شرکت های دانش بنیان ایرانی