تغییری در مبادلات تجاری ایران با کردستان عراق اتفاق نیفتاده است