عراق خواستار سرمایه گذاری در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی ایران است