ظرفیت های استان تهران برای تعامل اقتصادی با «واسط»عراق مهیا است