ظرفيت 35 ميليارد دلاري صدور خدمات فني مهندسي به عراق