عراق شهر جدید مدرنی برای اسکان ۶۰۰ هزار نفر می سازد