رشد ۱۸ و ۹ درصدی صادرات کرمانشاه به بخش عرب نشین و کرد نشین عراق