توافق با عراق برای تامین ۵۰ میلیون متر مکعبی گاز در روز