ایجاد پردیس بین‌المللی اروند در هیأت امنای دانشگاه تهران تصویب شد