تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق/ برگزاری ششمین کمیسیون مشترک