تجربیات تهران در حوزه شهری و فضای سبز به «واسط» عراق منتقل شود