برگزاری همایش توسعه صادرات و شناخت ظرفیت‌های اقتصادی عراق