اولین شعبه دانشگاه تهران در عراق در شهر نجف اشرف دایر می‌شود