افزایش ۱۲ درصدی ارزش کالاهای صادراتی از گمرکات کرمانشاه