شماره تماس  
021-8898-3517-18 
کنسرسیوم در حوزه صنعت چرم

کنسرسیوم در حوزه صنعت چرم

کنسرسیوم در حوزه صنعت چرم  با همکاری سازمان صنایع کوچک استان تهران