شماره تماس  
021-8898-3517-18 
مدیریت هیات تجاری سریلانکا

مدیریت هیات تجاری سریلانکا

مدیریت هیات تجاری و علمی همراه وزیر علوم و تحقیقات سریلانکا سال 1395