شماره تماس  
021-8898-3517-18 
مناقصه وزارت تعلیم عمان

مناقصه وزارت تعلیم عمان

حضور در مناقصه بزرگ تامین صنایع آموزشی وزارت تعلیم عمان