شماره تماس  
021-8898-3517-18 
کنسرسیوم صنعت ساختمان و تجهیزات پزشکی درنمایشگاه – IRAN Solo 2017 عمان

کنسرسیوم صنعت ساختمان و تجهیزات پزشکی درنمایشگاه – IRAN Solo 2017 عمان

مدیریت کنسرسیوم صنعت ساختمان و تجهیزات پزشکی درنمایشگاه – IRAN Solo 2017 عمان