شماره تماس  
021-8898-3517-18 
نمایشگاه ساخت ایران

نمایشگاه ساخت ایران

همکاری در دعوت و مدیریت میهمانان خارجی در نمایشگاه ساخت ایران سالهای 1395 و 1396