شماره تماس  
021-8898-3517-18 
مدیریت شرکت های دانش بنیان – Asia Lab 2015 هندوستان

مدیریت شرکت های دانش بنیان – Asia Lab 2015 هندوستان

مدیریت شرکتهای دانش بنیان منتخب درنمایشگاه – Asia Lab 2015 دهلی نو-هندوستان